Distriktssköterskemottagning

Distriktssköterskemottagning

Nya Vårdcentralen Kortedala Torg har distriktssköterskemottagning både på Primärvårdsmottagning A och Primärvårdsmottagning B. Distriktssköterskemottagningen är öppen varje vardag kl 08.00 – 17.00. Vid behov har du rätt att få tolkhjälp kostnadsfritt.

Distriktssköterskan arbetar både självständigt och samordnat med andra yrkeskategorier. Arbetet utgår utifrån ett förebyggande och proaktivt förhållningssätt med rådgivning kring hälsofrågor och livsstil, såsom tobaks-, och alkoholbruk, samt kost och motion. Arbetet har en tvärprofessionell karaktär där andra sjuksköterskor, tobaksavvänjare, läkare, laboratoriepersonal och psykologer eller kurator kan involveras i vården av patienten vid behov.

Distriktssköterskans verksamhet omfattar såromläggningar, blodtryckskontroller, förskrivning och utprovning av inkontinenshjälpmedel samt småoperationer och stygnborttagning som utförs på vårdcentralen. Distriktssköterskan gör även hälsokontroller på asylsökande och äldre inom vårt projekt Seniorhälsa Plus.

Vaccinationer är ett annat område som ligger inom distriktssköterskans arbetsområde. Distriktssköterskan gör hembesök om patienten inte har möjlighet att själv besöka vårdcentralen.

Distriktssköterskans rådgivning kan ske både vid besök och per telefon. Vår viktigaste uppgift är att i tid upptäcka risker och arbeta proaktivt för att förebygga sjukdom. Om sjukdom inträffar skall den bästa vård erbjudas, vara av hög kvalitet och upplevas sammanhållen och sömlös för den enskilde. En Samordnad Individuell Plan skall enligt lag upprättas med samtliga inblandade vårdgivare om den enskilde patienten önskar det. Trygghet och självbestämmande skall prägla hela processen.