Astma KOL-mottagning

Astma-KOL
Nya Vårdcentralen Kortedala Torg har en specialistsjuksköterska inom astma KOL-sjukvård.

Astma KOL-sjuksköterskan arbetar i nära samarbete med din behandlande läkare och har specialistkompetens inom just astma och KOL-sjukdomar samt egenvård i samband med sjukdomen. Astma KOL-mottagningen erbjuder alla patienter med astma- eller KOL-diagnos en kontinuerlig uppföljning, samt råd och stöd i livsstilsfrågor och i frågor kring sjukdomen. Rökavvänjning och fysisk aktivitet utgör tillsammans med läkares medicinbehandling centrala delar av behandlingen.

Astma samt KOL är kroniska sjukdomar. Det betyder att om du en gång har fått astma eller KOL så har du sjukdomen livet ut. Behandlingen kan omfatta fysisk aktivitet på recept, medicinering, spirometri, rökavvänjning, samtal kring alkohol samt uppföljning och provtagning. I samband med nyupptäckt av sjukdom genomförs spirometri. Uppföljning av patienter med lungproblematik skall ske inom 3 – 6 månader efter första besöket för att utreda om det skett en försämring av lungkapaciteten. Fortsatt uppföljande besök sker därefter enligt gällande riktlinjer i samråd mellan behandlande läkare och specialistsjuksköterska. Uppföljningsbesök hos läkare skall ske minst en gång per år.

I samråd med läkaren och efter utredning av alla riskfaktorer, tas beslut om lämpliga behandlingar och medicinering.

I Sverige finns ett nationellt kvalitetsregister för luftvägssjukdomar, kallat luftvägsregistret. Alla patienter som har astma eller KOL-diagnos erbjuds möjlighet att delta i luftvägsregistret. Syftet med registret är att förbättra lungsjukvården. Deltagandet är frivilligt.