Medarbetaren

Medarbetarens villkor

Våra medarbetare är företagets främsta tillgång. Deras engagemang, samarbetsvilja, omsorg om patienterna, kompetens och lojalitet med företaget är grundstenar i vårdcentralens verksamhet.

Att det medicinska arbetet håller högsta tänkbara kvalitet fick vi ett skriftligt kvitto på när Västra Götalands Medicinska Revisionsenhet var här våren 2014-03-07 och gjorde revision. I sitt revisionsutlåtande skriver revisorerna:

Vi har granskat sammanlagt 414 diagnoser på patienter slumpvis utvalda av enheten Område Uppföljning och Analys. Perioden som granskades var juni 2013 juni –januari 2014.

Vi har funnit följande;

  • Enheten följer på ett föredömligt sätt det PM som gäller för diagnossättning.
  • Enhetens journalföring  är i övrigt föredömlig, lättöverskådlig och patientsäker.

 

Göteborg 2014-03-07

Margareta Berzén och Christel Sager Lund

Medicinska revisionsenheten