Ledningen

Ledningen

Ledningens vision för företaget

Vi vill bedriva en god och säker vård med hög kvalitet och ett bra bemötande av samtliga våra patienter. Vi vill hålla en hög tillgänglighet i ett socialt utsatt område, för att möta befolkningens behov. Därför har vi alltsedan starten fortsatt att ha generösa öppettider med 82 timmars öppethållande per vecka. Varje vardag har vi öppet 08.00 – 22.00 och alla helger 10.00 – 16.00.

Vi kan erbjuda alla patienter med ett nyupptäckt tillstånd en läkartid samma dag eller dagen efter. Mer än 90 % av alla patienter som ringer till oss med ett nyupptäckt tillstånd får träffa en läkare samma dag.

Vi kommunicerar våra värderingar med all personal på månatligen återkommande APT-möten, samt årligen återkommande utvecklingssamtal, och årligen återkommande personalkonferenser.

Vi stävar efter att rekrytera kvalificerad personal på alla nivåer, och ha fasta läkare som är specialister i allmänmedicin. De skall ha god förankring i och kunskap om det svenska sjukvårdssystemet och ha god kunskap i svenska språket. Ledningen är medveten om att vi är verksamma i ett mångkulturellt samhälle och vi strävar efter att själva spegla detta faktum i vår personalrekrytering, så att vår personal representerar den mångfald av människor som vi är satta att tjäna i Kortedala och Göteborg.

Vi vill också vara en del av utbildningssystemet inom VG Primärvård och har därför ambitionen att ha fler ST-läkare i allmänmedicin knutna till vårdcentralen. Vi har idag en ST-läkare på vårdcentralen. Eftersom vi har 5 fasta allmänspecialister på vårdcentralen, så kan vi erbjuda fler ST-läkare en god handledningskapacitet, en spännande mångkulturell arbetsplats med tillgång till både jourverksamhet, äldreboende, barnavårdscentral och en väl sammansvetsad arbetsgrupp. Dessutom har vi bra löner för alla personalkategorier, eftersom företagsledningen anser att det är viktigt att låta alla medarbetare få del av företagets utveckling.

Vi vill ha ett gott samarbete i företaget och ett gott och öppet klimat mellan medarbetarna. Vi strävar efter att ha tydlighet i ledarskap och rollfördelning samt aktivt arbeta med konflikthantering. Vi eftersträvar ett systematiskt arbetsmiljöarbete och har såväl arbetsmiljöfrågor, patientsäkerhetsfrågor och miljöfrågor som fasta punkter på varje APT.

Vi strävar efter en stor generositet när det gäller medarbetarnas fortbildning. Konkret innebär det att vi i princip alltid ger våra medarbetare de kurser de efterfrågar så länge det är relaterat till deras tjänst.

En viktig del i ledningens vision hör ihop med jämställdhet. Vi stävar efter att all vård skall ges på jämlika villkor, med respekt för var och en, oavsett kön, ålder, etnicitet, religiös eller politisk tillhörighet samt sexuell läggning. Detta gäller också vår syn på vår personal, där vi strävar efter en jämlik behandling av var och en.