Äldremottagning

ÄldremottagningSeniorhälsa Plus arbetar med hälsobefrämjande, sjukdomsförebyggande och riskidentifierande vård.

Arbetet omfattar planering, samordning och samverkan kring den enskilde individens sjukvård och omsorgsinsatser. Seniorhälsa Plus erbjuder dig som är 65 år eller äldre att på ett strukturerat sätt ha kontroll på din hälsa över tid samt en fast namngiven vårdkontakt på vårdcentralen.

Syftet med Seniorhälsa Plus är att hälsa och välbefinnande bibehålls eller återvinns, och att ohälsa, skada och sjukdom förebyggs. Seniorhälsa Plus skall riskidentifiera personer, upprätta en proaktiv vårdplan, samt kontinuerligt uppdatera planen. Vårdplanen är vägledande för den enskilde patienten och för inblandade vårdgivare.

Seniorhälsa Plus erbjuder dig som är 65 år eller äldre en årlig hälsokontroll, i vilken ingår bland annat blodtrycksmätning, puls, blod- och urinprov samt ett hälsosamtal. Vid eventuella fynd i samband med hälsokontrollen bokas tid för dig till en läkare för uppföljning.

Vårdcentralen har det övergripande ansvaret för listade personer över 65 år. Vår viktigaste uppgift är att i tid upptäcka risker och arbeta proaktivt för att förebygga sjukdom. Om sjukdom inträffar skall den bästa vård erbjudas, vara av hög kvalitet och upplevas sammanhållen och sömlös för den enskilde. En Samordnad Individuell Plan skall enligt lag upprättas med samtliga inblandade vårdgivare om den enskilde patienten önskar det. Trygghet och självbestämmande skall prägla hela processen.